...

شاهرخ تو این پست آخرش میگه:

"واقعا که اين زنا موجوداتي هستن...موجوداتي هستن ... موجوداتي هستن .......در خور ستايش!!!"
البته منظورش دقیقاً این نیست ... بخونین میگیرین ماجرا چیه .