...

هر گردی که گردو نیست !! بعضی وقتا انارهم گرده :> انارکی P:

پ.ن. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است ;)