...

آره اینم جداْ فکر خوبیه ! یه کم پررویی میخواد و یه کله ی خر که من هر دوتاشو دارم !! اگه دختر بودم و این خانوم هیزه ی دم در این همه هر روز بهم گیر میداد که این چه وضع مانتو ست و این چه وضع مقنعه و این چه وضع راه رفتن و این چه وضع خندیدن و این چه وضع رنگ لباس و یه روز میگفت تنگه یه روز میگفت گشاده ٬ یه روز میگفت بکش بالا ٬ یه روز میگفت بکش پایین !! اون وقت کاری نداره که : دم در یه جوری که ببینه یا شایدم نبینه یه چادر مشکی پلاسیده ی گه رنگ مینداختم سرم ٬ از اون عوضی که رد میشدم ورش میداشتم !! اگه هم جرأت کرد و دوباره خواست گیر بده خواهر و مادرش رو واسش همون جا سفره میکردم . دیگه هر چی حدی داره آخه !! زنیکه یابو !! انگار یادش رفته قبلاْ آشپز بوده تو سلف حالا اومده انتظامات شده گیر میده چپ و راست X(