...

این سیستم enetation که نظر خواهی ما روش بود دیگه خیلی به پت پت افتاده بود و هر روز بالا پایین میشد و بعضی دوستان (از همه مهم‌تر خودم) خیلی شاکی شده بودیم از دستش. خلاصه این شد که عطایش را به لقایش بخشدیم و دست به تنبان مهران خوان باران زده شدم که از YACS اون استفاده کنم. از اینکه کامنت های قبلی دیگه قابل مشاهده نیستن متأسفم ولی فکر کنم اینجوری اعصاب ما و شما راحت‌تر بمونه !!