...

سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت، سرها در گريبان ست.
كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را.
نگه جز پيش پا را ديد، نتواند،
كه ره تاريك و لغزان ست.

و گر دست محبت سوي كس يازی،
به اكراه آورد دست از بغل بيرون؛
كه سرما سخت سوزان ست.

... نفس کز گرمگاه سینه میاید برون ابری شود تاریک
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت.

نفس کاینست٬ پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟