...

نيلوفرانه
گلاويزی مردمکهايت با مشتی اشک و شوق مردهِ‌ی رنگ‌آميزی يک برق نيمه جان در چشمهايت... انگار گفتی که گلويت را می‌فشارد؟
مي‌دانی؟ می‌دانم که می‌دانی.
نيلوفر گل مرداب است و دريا شايد هيچگاه بسترت نشود.
از چه رو حجمت را مي‌کِشی؟
ريشه‌ات را درياب!

-- نقل از عصیان