...


خیلی وقته درست حسابی تخیل نکردم ... باید یه وقتی پیدا کنم بشینم درست حسابی فکر کنم یه موضوع خوب و باحال پیدا کنم ٬ اون وقت میتونم با لذت جای اینکه به زندگی روزمره و به آینده و به گذشته و به درست و غلط های هر روزه و به علم و دانش و هزار و یک دغدغه‌ی هر روزم فکر کنم ٬ یه کم درست حسابی تخیل کنم !! دلم لک زده واسه دو سه ساعت وول زدن تو تخیلات واهی و پوچ !!