...

و سکوت روحم را تازیانه می‌زند:
«پرواز را به خاطر بسپار که پرنده مردنی‌ است.»