...

حالا که دست گلدون به ساق گل رسیده ؟!!
آخه حالا چرا ؟!!