...

بوزک: « وبلاگ مثل بيكينی ميمونه،همه چيزو نشون ميده جز جاهای اصلی. »