...

حسادت خیلی بده ، هم واسه خود آدم هم واسه اطرافیان آدم. کاش هیچ کدوم از دوستای من حسود نباشن، کاش هیچ کدوم از اطرافیان من هم حسود نباشن. از همه مهمتر کاش خودم هیچ وقت دچار حسادت نشم هرچند این دیگه خیلی بعیده !! ولی خوب منم آدمم دیگه ...