...

انسان‌ها همواره آنچه را دوست می‌دارند نابود می‌کنند.