...

این عکسا محشرن !!

اینو ببینین تو رو خدا !! یا اینو٬ یا این‌یکیو !! انگاری یارو سلیمان بوده که این جوری تونسته صحنه پردازی کنه !!

من از این به بعد دربست میشم سوپر فَن ِ این آقای مایکل کنا .