...

فاصله‌ها٬ فاصله‌ها٬ فاصله‌ها ...


من تشنه شدم باز ...دوست من ! اين ليوان آب ساعتها از لبهای من فاصله دارد... (از ایگناسیو سانچز مخیاس)