...

دودستگی
رهبر انقلاب گفته‌اند که «دشمنان ملت آرزوي دودستگي در اركان نظام را به گور خواهند برد.» اتفاقا من هم موافقم. چون ارکان نظام ما فقط يک نفرند و اتفاقا يک دست هم بيشتر ندارند. (نقل از هودر)