...

بعضیا آدمای باحالن٬ مثل بابای دوست فراز که وقتی بهش زنگ زدن گفتن پسرت خودکشی کرده٬ ماشین رو زد کنار٬ سرش رو گذاشت رو فرمون٬ سکته کرد٬ و مرد.