...

وای که نفهمیدن چه زشت است و چه متعفن !
ولی افسوس که دیگران نمیفهمند !