...

خانومه (همکار مامانم) بهم گفت تو این یه ماه و نیم مامانم به اندازه‌ی پنج سال پیر شده :(
من چی باید می‌گفتم‌؟! چی می‌تونستم بگم آخه .