...

بوی پیراهن یوسف پیچیده بود همه‌جا ... حتی یه کلمه هم نتونستم حرف بزنم٬ وگرنه بغضم می‌ترکید.
کاش می‌دونست ...