...

کاش می‌دونستم باید چی کار کنم . کاش می‌دونستم چه‌جوری میتونستم کمکش کنم. کاش می‌دونستم چه‌جوری می‌تونستم دلداریش بدم. کاش می‌دونستم چه شکلی می‌تونستم بهش آرامش بدم. کاش میشد اینقده خودش رو نخوره٬ کاش می‌شد زودتر خوب بشه٬ کاش می‌شد زودتر خوب بشن. کاش می‌تونستم کاری بکنم٬ کاش میتونستم کمکی بکنم٬ کاش می‌شد٬ کاش می‌تونستم٬ کاش می‌دونستم٬ کاش ...