...

بزن تار و ... بزن تار ...


.
.
.
برای کوچه غمگینم.
برای خونه غمگینم.
برای تو٬ برای من٬
برای هر کی مثل ما ...