...

کم‌کم دارم وسوسه می‌شم عکسای سیاه سفید تو وبلاگم بذارم.
بذارم...نذارم...بذارم...نذارم ؟!!