...

« مردن هرگز به تلخیِ فراموشیِ یک بودن نیست. »