...

ای دوست !
دوستی همواره یک اتفاق است٬
و جدایی همواره یک قانون.