...

تو هیچی نیستی .
... ولی حیف که من از تو هم کمترم !!