...

بخش موسیقی رو به روز شد: رهایی٬ باران عشق٬ و آهنگ تکامل از آلبوم بوی پیراهن یوسف رو اضافه کردم. بین تکامل و رهایی و باران عشق خیلی مردد بودم کدوم رو بذارم موسیقی زمینه ولی به هر حال فعلاْ باران عشق رو می‌ذارم تا بعد ببینم چی می‌شه.