...

آخرين برگ سفرنامه‌ی باران اينست:
« که زمين چرکين است ...‌ »