...

مرده از زنده همیشه هم آن٬ در جهان بیشتر است ...