...

نه اینکه دچار خودسانسوری بشما ... ولی یکی دو تا از شعرام رو پست کردم زودی تا پابلیش شد پشیمون شدم٬ دیلیتشون کردم. آخه می‌ترسم.