...

« بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم٬ همسایه ایم و خانه‌ی هم را ندیده ایم. »