...

... هر آشنایی تازه اندوهی تازه است٬ مگذارید که نام شما را بدانند و به نام بخوانندتان. هر سلام٬ سرآغاز دردناک یک خداحافظی ست ! انسان خاک را تقدیس می‌کند. انسان در خاک می‌روید چون گیاه و در خاک می‌میرد. به یاد داشته باش که در انتهای شب٬ گرگها سفر می‌کنند.