...
شاید٬ شاید که ما نیز عروسک‌های کوکیِ یک تقدیر بوده‌ایم ...