...


در مورد بچه باید بگم که من به این و این و این و از همه بیشتر به این و یه چند تای دیگه (یا لینک ندارن یا گفتن ندم) شک دارم !! فک کردن الکیه !! مگه شهر هرته هر کی از راه رسید بره بیناموسی بده بعد بیان به من بگن باید نفقه بدی !! من به شتر مو نمیدم چه برسه از تن خرس بخوام علف بچینم ؟!! (این در سال های ما قبل هپلشتو ضرب المثل بوده) هِهه !! کور خوندی آبجی ... برو کار کن پولشو در بیار یا بچت رو بنداز یا نیگهش دار ... من خودم بررسی کردم دیدم که مال من نبود . شلوغی کنی هم اینجا آبروت رو میبرما !! دختره سه حرفی X(

خلاصه همه اونایی که فکر میکردن یه شام و ناهار افتادن یا همه اونایی که فکر میکردن خرج سفر شمال یا دوبیشون در اومده یا همه اونایی که داشتن تو دلشون حبه قند آب می‌کردن که اخ جون یه بچه‌ی تازه باید عرض کنم خدمت انورتون که : زرشک !!