...

بهتر آنست که برخیزم
رنگ را بردارم
روی تنهایی خود نقشه‌ی مرغی بکشم.