...


سامان! تو کجایی تا شوم من چاکرت ...

پ.ن. چاکر: صفت فاعلی مرکب مرخم از مصدر چاکیدن به معنای جر دادن٬ شکاف دادن٬ پاره کردن.