...


متأسفم که اینو میگم و فکر می‌کنم بعد از ۲۳ سال خیلی دیر به این نتیجه رسیدم ولی کم‌کم دارم اعتقاد پیدا می‌کنم که « زندگی خیلی بیرحم تر از اونیه که به تو اجازه بده آدم خوب یا آدم مهربونی باشی.» امیدوارم هر چه زودتر پشیمون بشم ولی احساس می‌کنم (و البته فکر می‌کنم) یه مقدار بیرحم بودن و بد بودن لازمن. شاید باید دوباره فکر کنم ولی بعید میدونم نتیجه‌ی جدیدی بگیرم - حداقل فعلاً. بسه بچه مثبت بودن که دیگه حالم داره از خودم به هم می‌خوره.