...

من چه دلیلی برای زندگی دارم جز خود زندگی و جز رسیدن به آینده‌ای که خیلی دور و خیلی تار و خیلی مبهمه ؟!! ... و نه هیچ کس دیگر و نه هیچ چیز دیگر :|