...

... دوستت دارم همانگونه که گل های حیاطمان را دوست می‌دارم ... ولی هرگز آنها را نخواهم چید که لبخند گل به زیستنش روی شاخه زیباست ...

همسایه کاش میفهمیدی ... کاش میدانستی ... (نقل از آوا )