...

نوشتن ، انفجار قلب است در سکوت .
(نقل از آیدا)