...

دوست دارم بدونم امکان داره من ۶-۵ سال دیگه تو اون سن و سال و با اون وضع و موقعیت یه وقت عاشق بشم ؟!! فکر کنم جواب این سؤال واسه الانم خیلی مهم باشه٬ نه ؟!! :>