...

« دردی، عظیم دردی است
با خویشتن نشستن
در خویشتن شکستن ... »

-- حمید مصدق