...

چه باحاله ... یکی دو تا دیگه از دوستام هم دارن سر و سامون میگیرن :> چه شیرینی خورونی بشه امسال !! بخصوص وقتی که یه دوست با یه دوست ...