...

تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک٬ تیک ...
اما دریغ از یک تاک که با هم بشن تیک ٬ تاک !!