...

یک روایت:
فرض کنيد يک تپه شن داريم .
حالا يک دانه شن از روی تپه برداريد . باز هم روبروی شما هنوز يک تپه شن است . اين کار را به مرور زمان و دانه به دانه ادامه دهيد تا جسم روبروي شما تپه نام نگيرد .
آخرين دانه‌ای که برداشتيد تا اسم تپه از جسمتان برداشته شود چه نام دارد . آيا با برگرداندن آن تپه باز ميگردد . با برگرداندن دانه‌ای ديگر چه ؟

نتایج اخلاقی حاصله از روایت فوق را با آغوش باز خریداریم !!