...

یاد آنروز که در صفحه‌ی شطرنج دلت٬
شاه عشق بودم و با کیش رخت٬ مات شدم.