...

به من تبریک بگین. من بچه دار شدم !!

پ.ن. اینو تازه فهمیدم٬ همین چند دقیقه پیش مامانش بهم گفت !! فقط مشکل اینجاس که من به مامانش یه کم مشکوکم !! آخه اینا خانوادتاً سابقه‌ی خوبی ندارن !! معلوم نیس باز چی کار کرده می‌خواد سر من خراب کنه !! ... منم که خوابم :>