...


من گه بخورم اگه دیگه با کسی درددل بکنم.
لجن.