...

ندیدم که قویی ...
ندیدم که قویی ...
ندیدم که قویی ...
ندیدم که قویی ...
.
.
.
ندیدم که قویی ... به صحرا بمیرد ...