...

یونی:
        « بدجوری دلم می خواد بدونم این مگسه که من هر وقت می رم توی این دستشویی عمومی اونجا نشسته و هیزی می کنه، نره یا ماده؟ »