...

رانندگی با ماشینی که ترمز ندارد (لنتش خالی شده) با دو برابر سرعت مجاز در حالی که هنوز نصف شب نشده و بزرگراه اصلاً هم خالی نیست٬ تنها دو معنی میتواند داشته باشد: یا من به‌شدت عصبانیم درحد جنون٬ یا من به‌شدت سرحالم: در حد دیوانگی !! پریشب ولی دیوانه بودم.